Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Σταθερά βήματα προόδου από την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.


Στο πλαίσιο της ανάδειξης του παραγόμενου κυβερνητικού έργου, όπως η ανταγωνιστι-κότητα, το συμμάζεμα του Δημοσίου, η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, η Γραμματεία του Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας με ανακοίνωσή  της επι-σημαίνει μια σειρά δράσεων της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, αρχίζοντας από την κατάργηση τριανταπέντε αναχρονιστικών και ταυτόχρονα προκλητικών επιδομάτων των υπαλλήλων της ΔΕΗ. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, μέχρι σήμερα η ΔΕΗ κατέβαλλε τα επιδόματα μέσου όρου ενδείξεων, απομόνωσης, κατοικίας, οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων, φύσεως εργασίας καταμετρητών, ιατρών, δυτών, επιφυλακής κατ' οίκον, δια-χειριστικών λαθών, ταμιών και πολλά άλλα. Μετά από κοινές προτάσεις της Διοίκησης και της ΓΕΝΟΠ τα επιδόματα αυτά  καταργούνται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΔΕΗ και εργαζομένων και θα παραμείνουν σε ισχύ μόλις τρία επιδόματα,  για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών και  για θέσεις ευθύνης. 
Για πρώτη φορά θεσπίζονται Μεταλλευτικά δικαιώματα υπέρ Δημοσίου. 
Σε έναν άλλο τομέα κυβερνητικής δράσης, προχωρά με ταχείς ρυθμούς ο καθορισμός και η είσπραξη μεταλλευτικών δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου. Πρόκειται για μια απόφαση που λαμ-βάνεται για πρώτη φορά από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με την οποία διασφαλίζονται
έσοδα υπέρ του Δημοσίου από μεταλλευτικές επενδύσεις, επιπλέον των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών εσόδων και των θέσεων εργασίας που δημιουρ-γούνται. Πέραν του  Δημοσίου, οφέλη θα έχουν και οι τοπικές κοινότητες. Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συ-γκροτήθηκε  επιτροπή η οποία θα καταλήξει εντός μηνών, στην πρότασή της για την α-ναδρομική από 1/1/2013 είσπραξη τελών επί μεταλλευτικών δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η απόδοση ποσοστού δικαιωμάτων στους οικείους δήμους από μισθώματα δημοσίων μεταλλείων και η είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από ιδιωτικά μεταλλεία, με αποτέλεσμα να ενισχύονται περαιτέρω τα ανταποδοτικά οφέλη υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και ιδίως των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται μεταλλευτικές δραστηριότητες. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα καταγράφει η Ευ-ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αισιοδοξία και από τις επιχειρήσεις στην Β. Ελλάδα: Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καταγράφεται αργή αλλά σταθερή ανάκαμψη σε όρους εγχώριου κόστους. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα και η Πορτογαλία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους εγχώριου κόστους σε σύγκριση με τους κυριότε-ρους εμπορικούς τους εταίρους τόσο εντός όσο και εκτός ευρωζώνης. Ειδικότερα, η Ελ-λάδα παρουσίασε  την μεγαλύτερη άνοδο του δείκτη ανταγωνιστικότητας, ο οποίος βελ-τιώθηκε κατά 1,9%. Για την Πορτογαλία, η άνοδος του σχετικού δείκτη καταγράφηκε στο 1,8%. Στον αντίποδα, ο αντίστοιχος δείκτης ανταγωνιστικότητας στην Ισπανία μειώθηκε κατά 1,3%. Ταυτόχρονα, συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν για την κατάστασή τους στο επόμενο εξάμηνο οι Βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες, ενώ σταθεροποιητική κα-ταγράφεται πλέον η τάση σε επίπεδο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις του δείκτη Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500) που πραγματοποιεί η εταιρεία ερευνών Interview σε δείγμα 500 επιχειρήσεων, αρχής γενομέ-νης από τον Οκτώβριο του 2009. Ο δείκτης NGBI 500 κατέγραψε το Μάρτιο νέα βελτί-ωση, για τρίτο συνεχή μήνα.
Πρωτογενές πλεόνασμα 508 εκ. Ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,3 δις ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2013: Την ίδια ώρα, στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κατα-γράφονται θεαματικά αποτελέσματα για το α΄ τρίμηνο του 2013 όπου σημειώθηκε σημα-ντικό πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου επιτεύχθηκε  πρωτο-γενές πλεόνασμα ύψους 508 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, έναντι ελ-λείμματος 334 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για έλλειμμα 2.338 εκατ. ευρώ. Στο ισο-ζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 1.366 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνιστά  σημαντική βελτίωση  έναντι ελλείμματος 7.279 εκατ. ευρώ το α-ντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 4.185 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.348 εκατ. ευρώ παρου-σιάζοντας αύξηση κατά 995 εκατ. ευρώ ή 8,8% έναντι του τριμηνιαίου στόχου 2013 (11.353 εκατ. ευρώ).Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλ-θε σε 10.721 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 1,5%, έναντι του στόχου. 
Ο «Διαμεσολαβητής του Επενδυτή» δίνει λύσεις σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια: 
Θετικά είναι τα νέα και στο επίπεδο της επίσπευσης στην υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων άνω των 2 εκ. ευρώ με τον «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» που λειτουργεί από σήμερα, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.Ο συγκεκριμένος θεσμός που θεσπίστηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, λειτουργεί χωρίς καμία απολύτως χρέωση, ως νέα υπηρεσία  του Οργανισμού Invest in Greece. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε αυτήν είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 2103355770, να διατυπώσουν συγκεκριμένο αίτημα και η υπηρεσία να αναλάβει την διευκόλυνση της υλοποίησης και αδειοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων. Με την ανάληψη μιας υπόθεσης, τα στελέχη του «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή» θα ενημερώνονται για οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα ή τα θέματα που αντιμετωπίζει η επένδυση και  εγγράφως και προφορικά, με στόχο να αξιοποιηθεί κάθε πληροφορία  και κάθε εξέλιξη και να επιτευχθεί η άμεση διεκπεραίωση της. Στόχος είναι στην πρώτη πιλοτική περίοδο, η συγκεκριμένη υπηρεσία να αναλαμβάνει  έως και 120 υποθέσεις το μήνα. 
Συνεχή βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα καταγράφει η έρευνα της  ICAP: Τέλος, βελτίωση παρουσιάζει, για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο, το οικονομικό κλίμα στη χώρα μας, με τον αντίστοιχο δείκτη των ΕΑΣΕ/ICAP να ενισχύεται στις 124 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας σε δείγμα 2.340 διευθυνόντων συμβούλων ή γενικών διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επι-χειρήσεων, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης συνεχίζει την ανοδική του πο-ρεία ενώ και ο δείκτης προσδοκιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 146 μονάδες, εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, σημειώνοντας οριακή άνοδο. Σημαντική είναι  η βελτίωση του κλίματος σχετικά με την τρέχουσα πορεία των επιχειρήσεων που διοικούν, με τον δείκτη να αυξάνεται σημαντικά στις 88 μονάδες. Μάλιστα, ένας στους τρεις δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου